Healthcare Digitalization

We need to be smarter, quicker and more open
minded in order to take care of the aging population .

Digitalisering i vården

Digitaliseringen i vården går idag mycket snabbt och erbjuder stora möjligheter för hälso- och sjukvård.

Digitaliseringen innebär även en möjlighet för samhället att effektivisera för att möta det ökade vårdbehovet och en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster.

Det finns stora utmaningen med digitaliseringen och då handlar det inte så mycket om de tekniska lösningarna utan mer om den omställning som måste ske med anledning av digitaliseringen för att effekten av den ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Det handlar om nya sätt att arbete, möta patienterna, interagera med andra personalgrupper, interagera med ledningen osv.

Arbetsmiljö

IT-utvecklingen har medfört många positiva effekter och möjligheter för arbetet inom hälso- och sjukvården, men det finns även negativa arbetsmiljöaspekter som uppstått till följd av denna utveckling. Stress hos medarbetarna kan uppstå när verktyget inte fungerar eller tar hänsyn till den verklighet som de ska användas. Den fysiska tillgången till datorer, var dessa placeras, hur de fungerar i kombination med allt annat som ska göras i det fysiska rummet är frågor som kan skapa frustration och irritation och i förlängningen bli ett arbetsmiljöproblem.

Läkarförbundet håller på att ta fram en uppdatering av IT-ronden som är ett verktyg för att genomföra verksamhetsförbättringar med fokus på IT. Den bör göras som en del av skyddsronden men kan även göras separat för att systematiskt gå igenom en IT-miljö. Verktyget är tänkt som ett praktiskt stöd vid genomgången och innefattar en checklista över viktiga saker att tänka på kopplat till IT-stöden vid skyddsronden.

https://slf.se/var-politik/digitalisering-i-varden/

AI kan hjälpa sjukvården att ställa hjärtdiagnoser

Artificiell intelligens, AI, kan hjälpa till att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med hjärtspecialister i Brasilien tagit fram en AI som automatiskt diagnostiserar hjärtflimmer och fem andra av de vanligaste EKG-avvikelserna – lika bra som hjärtläkare.

Ett elektrokardiogram, eller EKG, är ett diagram som visar de elektriska signaler som skapas i hjärtat och kan avslöja olika typer av sjukdomar som påverkar det. Det används rutinmässigt i vården och varje EKG måste idag tolkas manuellt av en hjärtspecialist.

Tränat på 2 miljoner EKG:n

Den nya studien visar hur en AI automatiskt kan diagnostisera avvikelser som kan upptäckas i ett EKG. AI:n har först tränats på fler än 2 miljoner insamlade EKG:n som hjärtspecialister har diagnostiserat manuellt. På så sätt lär den sig att hitta de typiska mönstren för sex av de vanligaste EKG-avvikelserna och kan därefter ställa diagnos på en helt annan patient med någon av dessa sjukdomar, lika bra som en hjärtspecialist.

Än är metoden inte färdig att användas på läkarmottagningar och sjukhus. Men forskarna bedömer att den i framtiden har stora möjligheter att förbättra hjärtsjukvården i låg- och medelinkomstländer där stora delar av befolkningen inte har samma tillgång på specialister som kan tolka EKG som vi har här i Sverige.

Samarbete mellan forskare inom medicin och AI

– Detta är det första resultatet av ett samarbete som vi byggt upp under de senaste två åren. Att våga satsa på den här typen av djupa samarbeten mellan forskare inom AI och forskare inom medicin tror jag väldigt mycket på för att framöver skapa ny kunskap som kan hjälpa oss människor till en bättre tillvaro, säger Thomas Schön som forskare i maskininlärning/AI vid Uppsala universitet och ansvarar för den tekniska delen i studien.

Den matematiska modell, så kallade djupa artificiella neurala nätverk, som ligger till grund för den här studien är ett bra exempel på grundtanken inom maskininlärning där datorer själva bygger en modell och använder den för att lära sig lösa uppgifter från insamlade data. Den metoden skiljer sig från det klassiska sättet att arbeta med en dator och där datorn manuellt programmeras exakt för den specifika uppgift den ska lösa. Vid många problemställningar har resultaten visat sig bli bättre om maskininlärning används och datorn själv får hitta mönster från insamlade siffror, texter, diagram och bilder.

https://www.forskning.se/2020/05/04/ai-kan-hjalpa-sjukvarden-att-stalla-hjartdiagnoser/

Cambio Healthcare

Introduction to digital patient flow

Contacts

Email: sales@buytrust.net
Phone: +46 734 332 070
VAT: SE559111819401